Дніпропетровська державна фінансова академія

Дніпропетровська державна фінансова академія

програмно-цільовий метод управління фінансами

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2015


ББК 65.261.33

Р 70 Програмно-цільовий метод управління фінансами: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістр галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит - Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія. – 40 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

Автори-укладачі: К.М. Роменська – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії
А.Ю. Чубак– старший викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: І.І. Туболець – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового та банківського менеджментуДніпропетровської державної фінансової академії
Т.О. Дулік кандидат економічних наук, доцент кафедри оподаткування Дніпропетровської державної фінансової академії
Відповідальний за випуск: Л.В. Лисяк - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

фінансового факультету

Протокол № 5 від 15.06.2015 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 13 від 15.06.2015 р.


ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………………..…… 1. Програма навчальної дисципліни……………………………………………... 2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи………………... 3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять………………... 4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання……….. 5. Контрольні заходи…………………………………………………………….... 6. Література………………………….……………………………………………

Передмова

Функціонування державного та місцевих бюджетів України потребує свого подальшого дослідження та пошуку нових підходів до реформування, зокрема, здійснення комплексу заходів, спрямованих на обґрунтування, удосконалення існуючих і впровадження нових методик, спрямованих на покращання фінансування і формування бюджетів, що є одними з найважливіших сфер державних фінансів. За цих умов одним із чинників вдосконалення бюджетної політики є застосування програмно-цільового методу бюджетування. Програмно-цільовий метод - це система планування та управління бюджетними коштами в середньостроковій перспективі, спрямована на розробку та реалізацію бюджетних програм орієнтованих на кінцевий результат. Без ґрунтовних знань методів і методик управління бюджетами неможливо використовувати основні бюджетні показники для проведення аналізу та оцінки й побудови коректних висновків щодо управління фінансами.Тому фахівці економічного і фінансового профілю, які працюють у фінансовому апараті, який зосереджений у фінансових службах міністерств, відомств, об'єднань, підприємств і організацій, апараті Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органах, структурних підрозділах Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції та інших фінансових інститутах повинні добре розуміти, яким чином формуються ті чи інші бюджетні показники, вміти їх правильно використовувати для соціально-економічного розвитку держави та суспільства.

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Програмно-цільовий метод управління фінансами» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності «Фінанси і кредит».

Навчально-методичний посібник «Програмно-цільовий метод управління фінансами» призначений допомогти у вивченні дисципліни, наочно розкрити основи програмно-цільового методу управління фінансами.

Матеріали посібника систематизовано у два розділи:

У першому розділі «Основи програмно-цільового методу управління фінансами» розкрито історію, законодавчі підстави запровадження програмно-цільового методу в Україні, зарубіжний досвід. Матеріал структуровано за програмою вивчення дисципліни в розрізі окремих тем. У ньому охарактеризовано базові компоненти програмно-цільового методу, одним з яких є бюджетні програми, наведено показники результативності бюджетних програм у системі управління бюджетами за програмно-цільовим методом.

У другому розділі «Формування бюджету за програмно-цільовим методом» розкрито особливості участі відповідальних виконавців бюджетних програм у бюджетному процесі, наведено особливості заповнення бюджетних запитів, квартального та річного звіту про виконання паспорту бюджетної програми, викладено загальні принципи здійснення моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетної програми.

Лаконічність і доступність наведеного матеріалу дозволить усвідомити проблемний характер окремих положень.

Матеріал, викладений у посібнику, дозволить активізувати пізнавальну діяльність при вивченні дисципліни, вивільнити час для практичної підготовки.


Програма навчальної дисципліни

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Програмно-цільовий метод управління фінансами» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» на основі повної вищої освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, правові та організаційні засади використанняпрограмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях бюджетної системи, місцевих фінансів, управління місцевими фінансами, бюджетного менеджменту.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основи програмно-цільового методу управління фінансами

Змістовий модуль 2. Формування бюджету за програмно-цільовим методом

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).


2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

Модуль 1. Програмно-цільовий метод управління фінансами

Змістовий модуль 1. Основи програмно-цільового методу управління фінансами

Тема 1. Організаційні і теоретичні засади програмно-цільового методу управління фінансами

План вивчення теми

1. Основні характеристики програмно-цільового методу управління фінансами.

2. Базові компоненти програмно-цільового методу.

3. Законодавчі підстави запровадження програмно-цільового методу в Україні.

Навчальні цілі: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо основ програмно-цільового методу управління фінансами

Питання для самоконтролю

1. Визначте цілі та задачі впровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі.

2. Охарактеризуйте взаємозв’язок між методами бюджетування.

3. Які риси притаманні програмно-цільовому методу? У чому полягають його переваги і недоліки?

4. Які базові компоненти методології програмно-цільовому методу?

5. Які законодавчі підстави запровадження програмно-цільовому методу в Україні?

6. Чи віднесено управління фінансами за програмно-цільовим методом до стратегічних цілей держави? Якими документами це врегульовано?

7. Які статті Бюджетного кодексу України визначають особливості застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі?

8. Назвіть галузі застосування програмно-цільового методу в управлінні фінансами.

Завдання до самостійної роботи

1. Складіть структуру, що характеризує цикл управління фінансами за програмно-цільовим методом, використовуючи його основні компоненти.

2. Проаналізуйте вітчизняний досвід управління фінансами за програмно-цільовим методом, де варто відзначити наявність ряду проблем теоретичного, методологічного та реалізаційного характеру. Наведіть недоліки застосування програмно-цільового методу в Україні за напрямами та розробіть заходи для удосконалення управління фінансами за програмно-цільовим методом. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Характер проблеми Опис проблеми Розв’язок проблеми
Теоретичний 1. … 2. … 3. …
Методологічний і методичний 1. … 2. … 3. …
Реалізаційний 1. … 2. … 3. …
інші 1. … 2. … 3. …

Термінологічний словник ключових понять:

- програмно-цільовий метод;

- стратегічне планування;

- середньострокове бюджетне планування;

- моніторинг та оцінка.

Рекомендована література

2,3,4,5,7,10,11,12,14,22,23,24

Тема 2. Бюджетна програма, як ключовий елемент управління бюджетами за програмно-цільовим методом

План вивчення теми

1. Елементи бюджетних програм.

2. Розгляд існуючих бюджетних програм на державному та місцевому рівнях.

Навчальні цілі: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо основ складання та виконання бюджетних програм, як основи управління бюджетами за програмно-цільовим методом

Питання для самоконтролю

1. Що є основним інструментом управління фінансами за програмно-цільовим методом?

2. Охарактеризуйте класифікацію бюджетних програм, етапи їх формування та реалізації.

3. Охарактеризуйте типову структуру і зміст бюджетно програми.

4. Назвіть джерела фінансування цільових програм.

5. Чи існує взаємозв’язок бюджетних програм з бюджетним процесом?

6. З якими складовими бюджетної програми мають співвідноситись результативні показники?

Завдання до самостійної роботи

1.Важливе місце у процесах розвитку освіти займає державне регулювання цієї галузі, яке повинно сприяти досягненню такого рівня освіти, який буде відповідати загальнонаціональним потребам та інтересам суспільства, зокрема – залученню інновацій, підготовці висококваліфікованих фахівців.

У Петриківському районі Дніпропетровської області існує проблемареорганізації, а фактично – закриття малокомплектних шкіл, що останнім часом набуває все більшої актуальності практично по всій Україні. Під оптимізацію потрапляють звичайні сільські школи, які для більшості сіл є чи не єдиним центром цивілізації. Актуальними залишаються питання щодо забезпечення закладів освіти району спеціалістами із відповідною фаховою освітою, професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів, підвищення рівня соціально-економічного і матеріального забезпечення педагогічних працівників.

Завдання:

На основі вищевикладеного складіть проект бюджетної програми, що забезпечить досягнення позитивних результатів в галузі, серед яких:

- стабілізація кадрового складу закладів освіти району;

- удосконалення механізму відбору молоді для одержання педагогічної освіти;

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

- підвищення престижу педагогічної професії та утвердження соціального статусу вчителя;

- поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.

2.Особливістю формування механізмів державного управління освітою в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку повинно стати поетапне впровадження змін до нормативно-правової бази. Регулювання системи освіти має починатися з визначення стратегії розвитку, яка і буде загальною підставою для здійснення органами державного управління заходів щодо розвитку. ЇЇ розроблення безпосередньо залежить від результатів прогнозування освіти, і ці два явища взаємопов’язані одне з одним.

Реалізація основних заходів, передбачених бюджетною програмою, дасть можливість скоординувати дії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, закладів освіти, консолідувати зусилля всіх продуктивних сил району, спрямувати їх на вирішення проблем виявлення, виховання, навчання і розвитку молоді з урахуванням вимог сучасного інформаційно – технологічного суспільства.

Завдання:

На прикладі районного бюджету Дніпропетровської області побудуйте схему ієрархічного зв’язку стратегічних документів економічного і соціального розвитку та бюджетних програм галузі освіти.

Термінологічний словник ключових понять:

- бюджетна програма;

- мета бюджетної програми;

- завдання бюджетної програми;

- результативні показники;

- показник затрат;

- показник продукту;

- показник ефективності;

- показник якості.

Рекомендована література

1,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21

Тема 3. Результативні показники виконання бюджетних програм.

План вивчення теми

1. Показники результативності бюджетних програм у системі управління бюджетами за програмно-цільовим методом.

Навчальні цілі: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо основ складання та застосування результативних показників виконання бюджетних программ в умовах управління фінансами за програмно-цільовим методом

Питання для самоконтролю

1. Які виділяють групи результативних показників?

2. З якою метою впроваджуються результативні показники бюджетних програм в практику бюджетного процесу?

3. Що є кінцевою метою застосування показників результативності?

4. До якого з показників результативності можна віднести показник кількісті інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги, осіб?

5. Який показник є сукупністю влaстивостей, які характеризують досягнуті pезультaти якості ствоpеного пpодукту, що задовольняють споживaчa у нaдaнні послуг зa рахунок коштів бюджетної пpогpaми?

Завдання до самостійної роботи

Проаналізувати правильність складання результативних показників районної цільової програми «Учитель». Випривити помилки (за наявності).

Назва показника Одиниця виміру
Показник продукту програми %
Забезпечення навчальних закладів спеціалістами з відповідною фаховою освітою
Показник ефективності програми осіб
Забезпечення формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів
Показник якості програми %
Забезпечення навчальних закладів спеціалістами з повною вищою освітою

Термінологічний словник ключових понять:

- результативні показники;

- показник затрат;

- показник продукту;

- показник ефективності;

- показник якості.

Рекомендована література

4,5,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21

План вивчення теми

1. Повноваження, права та відповідальність відповідальних виконавців бюджетних програм.

Навчальні цілі: засвоєння, закріплення, систематизація знань щодо діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм та їх повноважень, відповідальності й ролі у бюджетному процесі

Питання для самоконтролю

1. Які функції виконують відповідальні виконавці бюджетних програм?

2.Яким органом визначаються відповідальні виконавці бюджетних програм?

3. Які органи можуть бути відповідальними виконавцями бюджетних програм?

4. Охарактеризуйте особливості участі відповідальних виконавців у процесі формування місцевого бюджету.

5. Охарактеризуйте особливості участі відповідальних виконавців у процесі виконання місцевого бюджету.

Завдання до самостійної роботи

Проаналізуйте, чи є вірною послідовність етапів участі відповідальних виконавців у процесі формування місцевого бюджету. Виправіть помилки (за наявності).

Етап Зміст етапу
У процесі опрацювання бюджетних запитів у місцевому фінансовому органі відповідальні виконавці мають право брати участь разом з головним розпорядником в обговоренні та узгодженні бюджетних програм, що пропонуються головним розпорядником для включення до проекту відповідного місцевого бюджету. При цьому місцевий фінансовий орган розглядає окремі пропозиції відповідальних виконавців щодо включення його бюджетних програм до проекту відповідного місцевого бюджету тільки за наявності висновку головного розпорядника.
Після отримання від місцевого фінансового органу граничних обсягів видатків загального фонду місцевого бюджету на наступний рік головні розпорядники розподіляють ці обсяги між відповідальними виконавцями, у триденний термін повідомляють відповідальних виконавців про належні їм обсяги та організовують розроблення бюджетних запитів.
У рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами.
Відповідальні виконавці в установленому головним розпорядником порядку забезпечують складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають. Складені бюджетні запити відповідальні виконавці подають головному розпорядникові.

Термінологічний словник ключових понять:

- відповідальні виконавці бюджетних програм;

- головний розпорядник;

- розпорядники коштів місцевого бюджету;

- бюджетний запит;

- місцевий фінансовий орган.

Рекомендована література

1,3,4,5,6,7,8,14,22,23,24

Тема 5. Складання бюджетних запитів та паспорта бюджетної програми

План вивчення теми

Питання для самоконтролю

1. Які функції виконують учасники бюджетного процесу на етапі формування бюджетних запитів?

2. Коли і до якого органу місцевим фінансовим органом падається інформація, наведена у формах бюджетних запитів?

3. Хто несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовим органом бюджетних запитів?

4. Скільки форм налічує бюджетний запит?

5. На який період заповнюються форми бюджетних запитів?

6. Які особливості складання бюджетних запитів за додатковою потребою у видатках на реалізацію бюджетної програми?

Завдання до самостійної роботи

Проаналізуйте, чи є вірними відповіді експертів на запропоновані питання стосовно складання бюджетних запитів і паспортів бюджетних програм? Виправіть помилки у відповідях (за наявності).

Питання Відповідь
1. Чи треба заповнювати форму 20хх-2 бюджетного запиту для програми "Первинна медична допомога населенню", якщо у типовому переліку бюджетних програм для цієї програми відсутні підпрограми? Всі форми документів (бюджетного запиту, паспорту бюджетної програми, звіту про виконання паспорту тощо) заповнюються для всіх бюджетних програм, незалежно від наявності (чи відсутності) підпрограм.
2. Якщо підпрограми відсутні, як заповнювати п.7 форми 20хх-2 стосовно результативних показників? Якщо бюджетна програма поділяється на підпрограми, то у відповідних розділах бюджетного запиту та/або паспорту всі показники зазначаються за наступною схемою: Підпрограма→ Завдання→ Результативні показники.
3. Що потрібно вказувати в меті бюджетної програми «Первинна медико-санітарна допомога» та підставі для її виконання, якщо завданням буде ремонт автотранспорту та програмне забезпечення? Мета, основне завдання та його результативні показники бюджетної програми «Первинна медико-санітарна допомога» визначаються згідно Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я від 26.05.2010 р. № 283/437.
4. Чи потрібно робити додатковий бюджетний запит протягом року після виділення додаткових коштів на утримання установи? Так, потрібно. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів в терміни та порядку, встановленими місцевими фінансовими органами, для здійснення аналізу показників проекту місцевого бюджету.

Термінологічний словник ключових понять:

- форми бюджетного запиту;

- форми паспорту бюджетної програми;

- квартальний та річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми.

Рекомендована література

4,5,8,9,10,11,12,13,14,22,23,24

Тема 6. Моніторинг та оцінка ефективності виконання бюджетної програм

План вивчення теми

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає різниця між моніторингом та оцінкою бюджетної програми?

2. Хто здійснює оцінку виконання бюджетної програми?

3. Яким чином вимірюється ефективність використання бюджетних коштів?

4. За методикою оцінки з чим порівнюється результативність бюджетної програми?

5. Що показує шкала оцінки?

Завдання до самостійної роботи

Визначте, чи є вірними наступні твердження:

1. Проведення бюджетного моніторингу сприяє зростанню прозорості бюджетного процесу.

2. Бюджетний моніторинг можуть здійснювати тільки уповноважені державні органи.

3. Бюджетний моніторинг концентрує увагу на існуючих та потенційних проблемах впровадження програми, та, за необхідності, стимулює розробку заходів задля виправлення ситуації.

4. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється шляхом аналізу відповідності бюджетної програми пріоритетам соціально-економічного розвитку країни та окремих галузей економіки (сфер діяльності, регіону).

5. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється шляхом аналізу мети, завдань бюджетної програми та напрямів використання бюджетних коштів на предмет реалістичності та доцільності їх виконання у плановому бюджетному періоді, їх спрямованості на досягнення певного результату.

6. Результати оцінки ефективності бюджетних програм підписуються керівником місцевого фінансового органу (органу місцевого самоврядування).

Термінологічний словник ключових понять:

- моніторинг;

- оцінка бюджетної програми;

- критерій оцінки;

- ефективність виконання бюджетної програми.

Рекомендована література

4,5,8,9,10,11,12,13,14,22,23,24


Модуль І

Практичне заняття № 1

Тема 2. Бюджетна програма, як ключовий елемент управління бюджетами за програмно-цільовим методом

Тема 3. Результативні показники виконання бюджетних програм

План заняття

1. Формування бюджетної програми

2. Складання показників результативності існуючих бюджетних програм.

.

Навчальні цілі: закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички щодо визначення мети, завдань та показників результативності бюджетної програми
Обладнання: 1. Законодавчий та інструктивний матеріал. 2. Бланковий матеріал. 3. Електронно-обчислювальні машини.

Завдання

Завдання 1. Ум. Дніпропетровськ планується запровадження програмекологічного, економічного, національно-культурного та правоохоронного розвитку:

- програма поводження з відходами;

- програма розвитку позашкільної освіти;

- програма розвитку фізичної культури і спорту;

- програма забезпечення міста питною водою;

- програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

- програма запобігання протидії корупції;

- програма розвитку та поліпшення якості онкологічної допомоги населенню;

- програма розвитку житлового будівництва;

- програма розвитку міського електротранспорту;

- програма поводження з безпритульними тваринами.

Необхідно:

- сформувати серед студентів міні-групи та розподілити окремі види робіт у міні-групі;

- кожній міні-групі:

- обрати програму з числа вище перерахованих;

- розробити мету, завдання і показники результативності бюджетної програми;

- оформити результати у вигляді таблиці 1;

- підготувати та провести презентацію результатів роботи.

Таблиця 3.1

Складові бюджетної програми

Назва складових програми Зміст складових
Мета
Завдання 1. 2. 3. …
Показники результативності:
- затрат
- продукту
- ефективності
- якості

Завдання 2.Провести аналіз складання показників бюджетної програми, що діє на території області (міста). Перевірити відповідність складеної програми вимогам застосування програмно-цільового методу. Виправити помилки, допущені при складанні програми. Результати оформити у вигляді таблиці 2.

Таблиця 3.2

Аналіз показників програми

Показники Показники у програмі Рекомендовані показники
Затрат
Продукту
Ефективності
Якості

Контрольні завдання

За програмою боротьби із захворюванням на туберкульоз у м.Дніпропетровськ розробити показники результативності:

Варіант 1. Показники затрат.

Варіант 2 Показники продукту.

Варіант 3 Показники ефективності.

Варіант 4 Показники якості.

Контрольні тести

1. За ПЦМ бюджетний процес починається:

а) з установки конкретних показників;

б) створення бюджетних програм;

в) з окреслення проблем які потрібно вирішити.

2.При застосуванні ПЦМ кошти виділяються на:

а) фінансування установ:

б) досягнення конкретної мети;

в) соціально-економічний розвиток установ.

3.ПЦМ забезпечує контроль за:

а) цільовим використанням коштів;

б) ефективним використанням коштів;

в) своєчасним використанням коштів;

г) цільовим і ефективним використанням коштів.

4. ПЦМ передбачає, що будь - які бюджетні видатки мають здійснюватися на цілі, що відповідають:

а) короткостроковій стратегії розвитку;

б) середньостроковій стратегії розвитку;

в) середньо або довгостроковій стратегії розвитку.

5. Цільова комплексна програма (ЦКП) це:

а) документ, в якому міститься визначений за ресурсами, виконавцями та строками здійснення комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей;

б) довгостроковий план;

в) документ, який містить науково-обґрунтовані показники економічного і соціального розвитку регіону або держави.

6. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є:

а) бюджетні програми;

б) відповідальні виконавці бюджетних програм;

в) учасники бюджетного процесу;

г) паспорти бюджетних програм;

д) результативні показники бюджетних програм.

7. До результативних показників бюджетної програми відносяться:

а) показники затрат;

б) показники продукту;

в) показники якості;

г) показники економічності;

д) показники ефективності.

8 Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Верховною Радою України;

г) головними розпорядниками бюджетних коштів;

д) відповідальним виконавцем бюджетних програм.

9. Складовими елементами бюджетної програми є:

а) назва програми;

б) мета програми;

б) відповідальний виконавець бюджетної програми;

в) головний розпорядник бюджетних коштів;

г) показники результативності програми.

10. Відповідальним виконавцем бюджетних програм може бути:

а) головний розпорядник бюджетних коштів;

б) розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня;

в) одержувач бюджетних коштів;

г) державне підприємство;

д) бюджетна установа.

11. Хто встановлює Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Верховна Рада України;

г) головний розпорядник бюджетних коштів;

д) відповідальний виконавець бюджетних програм

12. Організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм визначаються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Верховною Радою України;

г) головними розпорядниками бюджетних коштів;

д) відповідальним виконавцем бюджетних програм.

13. Хто розробляє проекти порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Верховна Рада України;

г) головний розпорядник бюджетних коштів;

д) відповідальний виконавець бюджетних програм.

14. Порядок використання бюджетних коштів має містити:

а) цілі та напрями використання бюджетних коштів;

б) відповідального виконавця бюджетної програми;

в) завдання головного розпорядника бюджетних коштів;

г) завдання розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;

д) показники результативності бюджетних програм.

15. Бюджетні програми визначаються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Верховною Радою України;

г) головними розпорядниками бюджетних коштів;

д) відповідальним виконавцем бюджетних програм.

Рекомендована література

1,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21


Контрольні заходи

Література

Основна література

1. Бюджетний Кодекс України: Закон України//Голос України. – 2010. – 4 серпня. – №143(4893).
2. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія. / Л. В. Лисяк. – К.: ДННУ «АФУ», 2009. – 600 с.
3. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України/ кол. авторів [за заг. ред., передмова Ф.О.Ярошенко]. – Київ.: Зовнішня торгівля, УДУФМТ, 2010. – 592 с.
4. Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу: Навчальний посібник [Під заг. ред. В.В. Зубенко]; ІБЄСД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження», - 4 видання, виправлене та доповнене – К., 2013. – 120 с.
5. Сучасні інструменти фінансового планування. Навчальний посібник / [Під заг. Ред.. І.Ф. Щербини]; ІБЄСД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження», USAID. – К.Нора-Друк, 2012. – 128 с.
6. Чала Н.Д. Бюджетна система: Навч. посіб. / Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко – К., 2010. – 223 с.
7. Управління державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. редакція М. О. Азарова]. - К.: Зовнішня торгівля, 2010.- 816 с. - С. 510-546.

Додаткова література
4786404587254808.html
4786478122759013.html
    PR.RU™